Jakie instytucje mogą skorzystać
z metody Study Circle?

Metoda Study Circle może być wykorzystywana przez instytucje i organizacje prowadzące działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej.

Korzystają z niej ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy – zwłaszcza w ramach klubów pracy, kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej itp.

Study Circle stosuje się również w przypadku podmiotów prowadzących działania na rzecz rozwoju zainteresowań (np. ośrodków kultury, szkół, bibliotek, organizacji hobbystycznych).

Jako metodę konsultacji, metodę Study Circle mogą wykorzystywać różnego rodzaju jednostki administracji publicznej, np. urzędy miast czy gmin, jak również instytucje takie jak np. policja.

Z metody tej mogą korzystać również instytucje pracujące z osobami (zwłaszcza młodymi) mającymi negatywne doświadczenia z edukacją formalną, np. placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

W Szwecji metodę stosowano w między innymi w środowisku akademickim. Zdobyła ona popularność także w organizacjach biznesowych, wspierając integrację i rozwój zawodowy ich pracowników.