Do czego służy metoda study circle?

Metoda Study Circle służy pogłębianiu i aktualizowaniu posiadanej wiedzy, umiejętności, kwalifikacji oraz rozwojowi indywidualnych zainteresowań.

Metoda ta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne. Jej demokratyczny charakter, rozległość tematyki, którą można zgłębiać przy jej pomocy oraz niskie koszty powodują, że może być powszechnie wykorzystywana.

Study Circle może być wykorzystywana także jako technika partycypacji społecznej. Stwarza ona członkom danej społeczności możliwość spotkania się „twarzą w twarz” i omówienia kwestii, które są dla nich szczególnie ważne. Mogą być używane np. przez rady dzielnic, władze miast i powiatów, a także różne organizacje społeczne. Grupy Study Circle dążą do włączenia różnych środowisk i zachęcają, by z szacunkiem rozważyć poglądy i wartości innych oraz wspierać relacje międzyludzkie. Szczególnie w Szwecji, Study Circles były często stosowane w celu zwiększenia integracji wśród obywateli.

Metodę stosuje się takżejako narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej różnych grup (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych). Posiada szereg cech, które pozwalają zastosować ją jako narzędzie do pracy aktywizacyjnej z grupami o specyficznych potrzebach. Po pierwsze, wymaga ona aktywności, z tym że nie jest to aktywność narzucona – uczestnicy sami decydują o intensywności swojej pracy. Po drugie, omawiane w trakcie spotkań tematy mogą korelować z potrzebami i problemami uczestników. Po trzecie: samo uczestnictwo w zajęciach Study Circle poprawia umiejętności funkcjonowania społecznego w grupie, szczególnie umiejętności z zakresu komunikacji grupowej.

Czasem wykorzystuje się ją jako nowoczesną technikę konsultacji, aby zaangażować w działania ludzi o podobnych zainteresowaniach, ale w celu analizowania i poszukiwania możliwych rozwiązań konkretnego problemu.